Gävle Apostoliska Församling 

 www.reaching-heaven.net

 

 

 

60 frågor om Gudomen och Bibelns svar

Översatt till svenska av Larz Gustafsson

 

 

 

1. Finns ordet "treenighet" i Bibeln? Nej.

 

2. Säger Bibeln att det finns tre personer i Gudomen? Nej.

 

3. Talar Bibeln om Fadern, Sonen och den Helige Ande? Ja.

 

4. Betyder dessa titlar, såsom de används i Matt 28:19 att det finns tre separata, distinkta personer i Gudomen? Nej, de refererar till tre funktioner, roller eller relationer Gud har visavi mänskligheten.

 

5. Använder Bibeln ordet "tre" med hänsyftning på Gud? Endast en vers i hela Bibeln gör det: 1 Joh. 5:7. Den talar om Fadern, Ordet (istället för Sonen) och den Helige Ande, och sammanfattar med att säga: "dessa tre är ett".

 

6. Använder Bibeln ordet "ett" med hänsyftning på Gud? Ja, många gånger. Se t ex: Sak 14:9; Mal 2:10; Matt 23:9; Mark 12:29, 32; Joh. 8:41, 10:30; 1 Kor 8:4; Gal 3:20; 1 Tim 2:5; Jak 2:19.

 

7. Kan gudaktighetens hemlighet förstås? Ja. Rom 1:20; Kol 2:9; 1 Tim 3:16.

 

8. Har den kristne endast en himmelsk fader? Ja. Matt 23:9

 

9. Varför sade då Jesus till Filippus: "Den som har sett mig har sett Fadern" (Joh. 14:9)? Därför att Jesus är Guds härlighets återsken och avbild. Hebr. 1:3. I grundtexten står det "substans".

 

10. Säger Bibeln att det finns två personer i Gudomen? Nej.

 

11. Säger Bibeln att hela Gudomen uppenbarats i en person? Ja, i Jesus Kristus. 2 Kor 4:4; Kol 1:19; 2:9; Hebr. 1:3.

 

12. Är gudaktighetens hemlighet dold för vissa människor? Ja. Luk. 10:21-22.

 

13. Vem är Fadern? Fadern är den ende Guden, i synnerhet uppenbarad i Sin föräldrarelation till mänskligheten, 5 Mos 32:6; Mal 2:10.

 

14. Var fanns Gud Fadern medan Jesus var här på jorden? Fadern var i Kristus.

Joh. 14:10; 2 Kor 5:19. Han var också i himmelen, för Gud är allestädes närvarande.

 

15. Sade profeten Jesaja att Jesus skulle vara Fadern? Ja. Jes. 9:6; 63:16.

 

16. Då Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild" (1 Mos 1:26) talade Han då till en annan person i Gudomen? Nej. Jes. 44:24; Mal 2:10.

 

17. Hur många av Guds karaktärsegenskaper fanns i Kristus? Alla. Kol 2:9.

 

18. Hur kan vi se den Gud som sände Jesus till världen? Genom att se på Jesus.

Joh. 12:44-45; 14:9.

 

19. Säger Bibeln att Jesus är Den Allsmäktige? Ja. Upp. 1:8.

 

 

 

20. Vem betraktar somliga som den förste personen i treenigheten? Gud Fadern.

 

21. Vem betraktar somliga som den tredje personen i treenigheten? Den Helige Ande. Men Jesus sade att Han är den förste & den siste. Upp. 1:17-18.

 

22. Hur många personer såg Johannes sitta på tronen i himlen? En. Upp. 4:2.

 

23. Om Jesus är den förste och den siste, varför sade Gud i Jes. 44:6 att Han är den förste och den siste? Därför att Jesus är GT:s Gud inkarnerad.

 

24. Sade Jesus till Satan att man endast skall tillbedja Herren sin Gud? Ja. Matt 4:10.

 

25. Tror djävulen på mer än en Gud? Nej. Jak 2:19.

 

26. Säger Bibeln att Ordet, som är Gud, blev kött? Ja. Joh. 1:1, 14.

 

27. För vilket syfte manifesterades Gud i köttslig gestalt? För att frälsa syndare.

Hebr. 2:9, 14.

 

28. Var Jesus Gud manifesterad i kött? Ja. 1 Tim 3:16.

 

29. Kunde Jesus ha varit på jorden och i himlen samtidigt? Ja. Joh. 3:13.

 

30. Talar Bibeln om att det bara finns en Herre? Ja. Jes. 45:16; Ef. 4:5.

 

31. Säger Bibeln att Kristus är Herre? Ja. Luk. 2:11.

 

32. Säger Bibeln att Herren är Gud? Ja. 1 Kon 18:39; Sak 14:5; Apg. 2:3; Upp. 19:1.

 

33. Hur kunde församlingen tillhöra Jesus (Matt 16:18) och ändå vara Guds församling (1 Kor 10:32)? Därför att Jesus är Gud kommen i köttet.

 

34. Delar Gud Sin ära med någon? Nej. Jes. 42:8

 

35. Fanns det en Gud innan Jehova eller kommer det att finnas en efteråt? Nej.

Jes. 43:10.

 

36. Vad är det enda Gud inte känner till? En annan Gud. Jes. 44:8.

 

37. Vad är det enda Gud inte kan göra? Ljuga (Titus 1:2)

 

38. Hur många gudar bör vi känna? Endast en. Hosea 13:4.

 

39. Hur många namn har Herren? Ett. Sak 14:9.

 

40. Är det gott att tänka på Herrens namn? Ja. Mal 3:16.

 

41. Säger Bibeln att endast Gud kan beträda havets vågor? Ja. Job. 9:8.

 

42. Varför kunde då Jesus gå på galileiska sjön (Matt 14:25)? För att Han är Gud Frälsaren.

43. Är Gud Den Ende som kan förlåta synd? Ja. Jes. 43:25; Mark 2:7.

 

44. Varför kunde då Jesus förlåta synd i Mark 2:5-11? Därför att Han är Gud Frälsaren.

 

45. Är Jesus den sanne Guden? Ja. 1 Joh. 5:20.

46. Om Gud och den Helige Ande är två separata personer, vem var då Kristi fader? Matt 1:20 säger att den Helige Ande var fadern, medan Rom 15:6; 2 Kor 11:31 och Ef. 1:3 säger att Gud var Fadern. Det finns ingen motsägelse på den punkten eftersom vi inser att Gud Fadern och den Helige Ande är En och Samme Ande. Matt 10:20: Ef. 4:4; 1 kor 3:16.

 

47. Då Paulus frågade Herren vem Han var, vad blev svaret? "Jag är Jesus". Apg. 9:5.

 

48. Då Stefanus var döende kallade han då Gud för "Jesus"? Ja. Apg. 7:59.

 

49. Kallade Tomas någonsin Jesus för "Gud"? Ja. Joh. 20:28.

 

50. Hur kunde Jesus vara Frälsaren då Gud Fadern sade i Jes. 43:11: "Förutom mig finns ingen Frälsare."? Därför att "Gud var i Kristus och försonade världen med Sig Själv”.

(2 Kor 5:19).

 

51. Säger Bibeln att Jesus var "Gud med oss"? Ja. Matt 1:23.

 

52. Sade Jesus någonsin: "Jag och min Fader är ett"? Ja. Joh. 10:30.

 

53. Kan man utifrån Skriften bevisa att Jesus och Fadern är ett i samma bemärkelse som man och hustru är ett? Nej. Gudomen har aldrig jämförts med äktenskapet. Jesus identifierade Sig Själv med Fadern på ett sätt som man och hustru aldrig kan identifiera sig med varandra. (Joh. 14:9-11).

 

54. Säger Bibeln att det endast finns en enda vis Gud? Ja. Judas brev, v. 25.

 

55. Kallar Bibeln den Helige Ande en andra eller tredje person i Gudomen? Nej. Den Helige Ande är Guds Ende Ande, den Ende Guden Själv som är verksam i våra liv.

Joh. 4:24; 1 Kor 3:16-17; 6:19; 12:13.

 

56. Kan de treenighetstroende visa på att tre gudomspersoner var närvarande då Jesus döptes av Johannes? Absolut inte. Den Ende, allestädes närvarande Guden använde tre simultana manifestationer. Endast en gudomlig person var närvarande - Jesus Kristus, Herren.

 

57. Hur var det då med de där andra två som de treenighetstroende talar om? En var en röst från himlen, den andra var Guds Ande i form av en duva. Matt 3:16, 17.

 

58. Vad sade rösten vid Jesu dop? "Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag." Mark 1:11. I egenskap av Guds Son var Jesus den Ende Guden inkarnerad.

 

59. Säger Bibeln att Gud utgöt Sitt blod och att Gud lade ned Sitt liv för oss? Ja. Apg. 20:28; 1 Joh. 3:16. Gud kunde göra detta eftersom Han iklätt Sig en mänsklig kropp.

 

60. Bibeln säger att Gud kommer att komma tillbaka med alla Sina heliga (Sak 14:5) och också att Jesus kommer tillbaka med alla Sina heliga (1 Tess. 3:13). Är det två som kommer att komma tillbaka? Nej. Endast En kommer tillbaka - vår Store Gud och Frälsare, Jesus Kristus. Titus 2:13.

 

 

 

 

Free counter and web stats